BG Flag
EN Flag
search
Информация за облигационната емисия

На 18.12.2007 г. е издадена първата емисия корпоративни облигации на „ФеърПлей Аграрен фонд” АД с ISIN код BG2100036073.

Параметрите на емисията са следните:
  • размер на сключения облигационен заем – 3 000 000 евро;
  • брой на облигациите – 3000;
  • номинална стойност на 1 облигация – 1 000 евро;
  • емисионна стойност на 1 облигация – 1 000 евро;
  • вид на облигациите – корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
  • срочност – 60 месеца;
  • купон – плаващ, в размер на 6-месечния Euribor + надбавка от 2.8 пункта ;
  • периодичност на купонните плащания – 6 месеца.