BG Flag
EN Flag
search

„ФеърПлей Аграрен фонд” АД започва дейността си през 2006 г. с концентрирано закупуване на земеделски земи в Северозападна България с цел по-нататъшното им обработване и по-ефективно управление. Стремежът на дружеството е насочен към комасацията на парцелите, която ще даде възможност за реализацията на широкомащабни проекти, повишаване на цената на земята и увеличаване на възвръщаемостта на инвестицията, поради по-добрите възможности за постигане на икономии от мащаба.

Инвестиционната програма на фонда предвижда реализацията на четири проекта по програма САПАРД на ЕС: два проекта за изграждане на съвременни кравеферми за общо 600 лактиращи крави, един проект за фуражен цех и един за фуражна кухня. Мащабното разгръщане на тези селскостопански дейности насочват инвестиционния интерес на дружеството и към комбинираното производство на екологично чиста електро- и топлоенергия от биогаз /метан/ без отделянето на вредни емисии в атмосферата. Тази енергия ще се добива чрез ко-генерационна инсталация в Грамада, ползваща биогаз от отпадните органични продукти от земеделското производство и млечното говедовъдство. Въвеждането в действие на ко-генератора, ще позволи да се затвори, като беозтпаден, и производствения цикъл на всички селскостопански дейности в съотвествие със стандартите за опазване на околната среда на Европейския съюз.

Проект Общ размер на инвестицията Субсидия по САПАРД Инвестиции към 31.12.2007 Остатъчен размер на инвестицията
кравеферма за 400 крави € 2 665 000 € 995 000 € 610 000 € 2 055 000
кравеферма за 200 крави и телета € 3 300 000 € 1 000 000 € 714 000 € 2 586 000
фуражен цех с капацитет 1.5 т/ч € 860 000 € 500 000 € 520 000 € 340 000
фуражна кухня с капацитет 3 т/ч € 1 010 000 € 500 000 € 661 000 € 349 000
закупена към момента земеделска земя - 55 000 дка € 1 266 000
€ 1 266 000
ОБЩО: € 9 101 000 € 2 995 000 € 3 771 000 € 5 330 000