BG Flag
EN Flag
search
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и трети заинтересовани лица – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Корпоративното управление на дружеството се основава на следните принципи:
  • осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на дружеството;
  • гарантиране правата на акционерите;
  • разумно управление на ресурсите на дружеството;
  • обезпечаване на равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на притежаваните от тях акции;
  • осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на дружеството;
  • признаване правата на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между тях и дружеството с цел увеличаване благосъстоянието и осигуряването на устойчиво развитие на фонда;
  • подпомагане стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите.