BG Flag
EN Flag
search
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД има едностепенна форма на управление.

Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите в състав:

 
Анна Петрова Захариева
Председател на Съвета на директорите на Дружеството

Магистър по „Международни икономически отношения”. Един от основателите на „ФеърПлей Интернешънъл” АД през 1993 г. и от тогава до настоящия момент е Изпълнителен директор на дружеството и управляващ акционер.
Марио Теофилов Маринков
Изпълнителен директор на Дружеството
Магистър по „Право”. Работи в структурите на „ФеърПлей Интернешънъл” АД от 2003 г.
Васил Атанасов Беломоров
Изпълнителен директор на Дружеството
Магистър по „Счетоводство и контрол”. Притежава сертификати за лицензиран брокер на ценни книжа и лицензиран инвестиционен консултант. От 1999 г. до 2007 г. е Изпълнителен директор на „Евро Гарант” АД, „Мел Инвест Холдинг” АД и Фонд за земеделска земя „Мел Инвест” АДСИЦ.
Росен Емануилов Чолаков
Член на Съвета на директорите на Дружеството
Магистър по „Стопанско управление”. Работи в структурите на „ФеърПлей Интернешънъл” АД от 2005 г. в областта на разработването и управлението на проекти по програмите ФАР и САПАРД и по отворените вече Оперативни програми на Европейския съюз.