BG Flag
EN Flag
search
„ФеърПлей Аграрен фонд” АД е създадено като акционерно дружество на Учредително събрание, проведено на 06.07.2006 г. в гр. София. Дружеството е вписано в регистъра за търговски дружества с Решение №1 от 16.08.2006 г. по ф.д.№ 9601/2006 г. на Софийски градски съд.

Дружеството е учредено за неопределен срок и е регистрирано с предмет на дейност покупка, продажба и експлоатация на земеделски земи и други недвижими имоти чрез отдаването им под наем, лизинг или аренда.

„ФеърПлей Аграрен фонд” АД е едноличен собственик на дяловете от капитала на следните дружества: „СТРОЙ ИНВЕСТ 2002” ЕООД, „АГРО ГРАМ” ЕООД, „ПРО-АГРО” ЕООД, „РИМЕКС ОЙЛ” ЕООД, „АГРОСОРТ” ЕООД, „АГРОПЛАНТ” ЕООД, „ПРОАГРО” ЕООД.